0_ea22e1eaa0e729f17fe901c9fad0f388.jpg
明明手机可以养你~
你却偏偏养手机~
明明购物可以省钱~
你却偏偏要原价购买~
明明可以省钱还能赚钱~
你偏偏花钱!
我的天呐,这是什么理啊?

-------------完-------------